Nu finns nya retro-färger av COROS PACE 3 i lager

Garanti

Garantiservice

COROS produkter tillverkas enligt högsta möjliga kvalitetsstandard. Skulle en produkt mot förmodan drabbas av kvalitetsproblem så tar vi fullt ansvar. COROS erbjuder en 2-årsgaranti från inköpsdatumet för klockor. Alla tillbehör täcks av en 90-dagarsgaranti.

Skulle du har problem med din produkt som orsakats av ett tillverkningsfel hjälper COROS dig att ersätta din produkt eller åtgärda problemet.

Kontakta oss via telefon eller e-post för att lämna in ett garantianspråk så ska vi göra vad vi kan för att slutföra garantiärendet så snabbt som möjligt.

Garanti

COROS Nordic (”COROS”) garanterar att produkten (definierad nedan) som levereras här under till den ursprungliga köparen (”ursprunglig köpare”) från corosnordic.com eller en COROS-auktoriserad återförsäljare (båda ”auktoriserad återförsäljare”) är fri från material- och tillverkningsfel som påverkar produktens prestanda negativt vid normal användning, i enlighet med nedan angivna villkor. Denna begränsade garanti gäller endast den ursprungliga köparen, är inte överförbar och innefattar inte använda produkter eller produkter som inte köpts från COROS.com eller en auktoriserad återförsäljare.

  • Vi besiktigar alla produkter innan dessa skickas till dig. Skulle produkten ändå vara skadad eller felexpedierad när den anländer åtar vi oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet.
  • Du måste alltid kontakta oss för ett godkännande innan du returnerar en defekt vara.
  • Klagomålet ska skickas omedelbart efter att defekten har upptäckts.
  • Som konsument har du 24 månaders garanti på klockor och 3 månader på tillbehör, det betyder att du kan få din produkt reparerad, ersatt med ny produkt eller få pengarna tillbaka beroende på vilken typ av situation det är. Observera att produkter som skadats p.g.a. felaktigt användande eller missbruk omfattas inte utav garantin. Var vänligen gör din reklamation så snart du har upptäckt problemet.
  • Eventuella fel och defekt ska alltid reklameras till support@corosnordic.com där du anger ditt namn, e-postadress, ordernummer, serienummer på produkten och en beskrivning av felet.
  • Du är ansvarig för leverans av produkten tillbaka till oss. Kom ihåg att produkten alltid måste returneras i korrekt förpackning. Kom ihåg att spara kvitto från fraktbolaget som dokumentation för att varor har skickats. Observera att vi inte mottar paket skickade till ombud.
  • Vi står för returfrakt vid godkända reklamationer.
  • Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se.

Villkor för begränsad garanti

Längden på den begränsade garantin är begränsad till två år från det ursprungliga inköpsdatumet för klockor och nittio dagar för tillbehör.

Ingenting i produktanvisningarna eller -informationen skall tolkas för att skapa en uttrycklig garanti av någon sort med avseende på produkten. Ingen agent, anställd, återförsäljare, representant eller distributör är auktoriserad att ändra eller förlänga denna begränsade garanti eller att göra bindande representationer eller anspråk, varken via reklam, presentationer eller andra sätt, på COROS vägnar gällande produkterna eller denna begränsade garanti.

Ingenting i denna begränsade garanti påverkar de lagstadgade rättigheter kunden har som inte kan avsägas eller begränsas genom ett avtal.

Om någon del av denna begränsade garanti visar sig vara olaglig eller overkställbar skall sådan delvis olaglighet eller overkställbarhet inte påverka verkställbarheten av de resterande delarna av den begränsade garantin.

Vad som inte omfattas av denna begränsade garanti

Denna begränsade garanti gäller endast produkter använda i enlighet med denna begränsade garanti och COROS utgivna dokumentation, och omfattar inte:

Produkter som modifieras utanför fabriksinställningarna och/eller inte är i fabriksskick.

Produkter med modifieringar på etiketterna för serienummer och/eller fabriksidentifikation vare sig borttagna, flyttade, förfalskade, skadade, ändrade eller oläsliggjorda.

Skador på produktens hus vare sig snitt, repor, vridningar, böjningar, sprickor, bucklor eller söndrighet.

Skador på komponenterna, hårdvaran och/eller monteringen av produkterna, inklusive men inte begränsat till skador orsakade av försummelse, misskötsel, olyckor, felaktig användning eller onormal fysisk, elektrisk eller elektromekanisk påfrestning.

Saknad hårdvara, komponenter och/eller delar av produkten.

Kosmetiska skador som anses vara utanför rimlig användning orsakade av djupa repor, skärmärken, sprickor, missfärgning, försummelse, felaktig hantering eller att produkten tappas.

Produkter som utsätts för vätska, vätskeavlagring eller miljöer med hög luftfuktighet som orsakar rost, väta, fukt, fläckar, korrosion eller vätskespill på komponenter, hårdvara eller elektronik. Brännskador eller ytskador på komponenter som resultat av en vätskeolycka eller spill.

Direkt användning av färg, nedsänkning av strömförsörjningen i olja, användning av bindemedel eller lim på någon del av produkten, användning av lödtenn på produkten, elektronik och/eller komponentmodifikation.

Exponering för rester av tjära från cigaretter, fukt, sand, smuts eller stora mängder skräp.

Produkter som fastställs ej funktionsdugliga på grund av en olycka, kollision med ett föremål eller verktyg, användning av överdriven kraft, försummelse av skötsel, exponering för eld eller onormal värme, översvämning, smuts, vindstormar, blixtnedslag, jordbävningar, extrema väderförhållanden eller andra sorters force majeure, stöld, trasiga säkringar, felaktig användning av strömkällor eller överbelastade elkretsar.

Fel och skador orsakade av användning av en tredjepartsprodukt i samband med eller anslutning till tillbehör, produkter, programvara eller sekundär kringutrustning som inte är utrustad för användning med eller godkänd för COROS-produkten.

Fel eller skador orsakade av felaktig testning, användning, underhåll, installation, service eller justering som inte utförts eller godkänts av COROS.

Användning av otillräckligt fraktemballage eller användning av otillräckligt emballagematerial som orsakar skador på produkten under transport med den ursprungliga köparens eller andrahandsköparens fraktbolag.

Produkter inköpta från icke auktoriserade återförsäljare eller distributörer, inklusive men inte begränsat till handelsplatser på nätet så som eBay (med undantag för COROS officiella eBay-butik), Amazon (med undantag för COROS officiella Amazon Marketplace-butik) och andra nätauktionssajter och/eller näthandelsplatser. Om du är osäker på huruvida en återförsäljare är auktoriserad, vänligen kontakta COROS för bekräftelse.

Enda gottgörelse och begränsade återbetalningar

Med undantag för vad som specifikt anges nedan är din enda gottgörelse för en felaktig produkt reparation eller ersättning av sådan felaktig produkt i enlighet med villkoren för denna begränsade garanti.

COROS erbjuder endast återbetalningar för produkter som köpts direkt från dess officiella webbplats corosnordic.com om sådana produkter returneras inom 30 dagar efter leveransen.

För produkter som inte köpts på corosnordic.com gäller återbetalningsanspråk, i förekommande fall, enligt den auktoriserade återförsäljarens återbetalningspolicy och måste hanteras via den ursprungliga auktoriserade återförsäljarens returpolicy. COROS infriar inte några återbetalningar som erbjuds via auktoriserade återförsäljare.

COROS täcker inte fraktkostnader för produkter som returneras för återbetalning.

Hur du nyttjar garantiservice

För att nyttja garantiservice under denna begränsade garanti ska du kontakta COROS för att tilldelas ett returnummer (”RMA”) innan du returnerar produkten till COROS, enligt COROS RMA-proceduren. Vänligen kontakta COROS tekniska kundservice på +46 10 768 60 40 eller kontakta oss via e-post på support@corosnordic.com.

Ersättning för produktgaranti

COROS förbehåller sig rätten att verifiera giltigheten för din garanti och din begäran om garantiservice.

COROS förbehåller sig rätten att fakturera dig för fraktkostnader och serviceavgifter för ofullständiga, skadade eller modifierade produkter som returneras till COROS och kräver reparation eller ersättning eller som på andra sätt inte omfattas av denna begränsade garanti. Serviceavgifterna varierar baserat på den faktiska kostnaden för material och arbete som är skäligt nödvändigt för att ersätta saknade delar eller återställa delar till deras ursprungliga fabriksskick.

Produkter som skickas in för RMA repareras och returneras eller ersätts med en noggrant testad, omcertifierad produkt med samma eller högre prestanda.

Denna begränsade garanti från COROS börjar gälla från det datum då produkten ursprungligen köptes, som verifieras via ett tillhandahållet inköpsbevis och/eller bekräftas av en auktoriserad återförsäljare.

Alla produkter som returneras till ursprungliga köpare eller andrahandsköpare från COROS RMA-avdelning är noggrant testade, omcertifierade produkter. Ersatta delar och/eller produkter kan inkludera nya eller renoverade delar eller produkter och gäller under garantin endast tills den ursprungliga garantitidens utgångsdatum. Ersatta delar och/eller produkter uppfyller samma standard för prestanda och tillförlitlighet hos en ny produkt eller del av samma modell, dock kan sådana produkter och/eller delar ha små repor, bucklor, andra kosmetiska fel eller märkbart bruk.

Om RMA är nödvändig inom 30 dagar efter leveransdatumet av en ny, ouppackad produkt skickas en ny ouppackad OEM-ersättningsprodukt till den ursprungliga köparen i retur, i mån av tillgång.

Leverans till COROS för garantiåtaganden

Leverans för garantiersättning

COROS levererar till den bekräftade adressen vid tidpunkten då din RMA godkänts.

Om din garantiersättning inte kan levereras på grund av en ogiltig adress eller leveransen inte kan genomföras på grund av otillgänglighet till adressen, okänd adress, säkerhetshinder eller avstängt område är du ansvarig för avgiften för adressändring eller omleverans, vilken är beroende på din region. Du måste kontakta COROS innan leveransen för hjälp att undvika denna avgift. COROS ansvarar inte för paket som levereras till en adress som inte längre används.

Om produkten returneras till COROS på grund av misslyckad leverans är du ansvarig att betala eventuella ytterligare fraktkostnader för omleverans. COROS uppmanar dig att se över din leveransadress innan eventuell RMA-begäran lämnas in.

Alla RMA-ersättningar har ”Warranty Replacement” (garantiersättning) markerat på paketet för att hjälpa till att undvika eventuell skatt, avgift och/eller mäklararvode i tullen eller i andra fall. COROS ansvarar inte för avgifter som tas ut av leveranslandets myndigheter, mäklare eller andra tredje parter. COROS ansvarar inte för paket som inte hämtas ut som hålls av din myndighet för tullklarering eller som på annat sätt överges på grund av vägran av att följa förtullning.

Postsändning rekommenderas inte för leverans av COROS-produkter. Om ditt paket mottages med fysiska skador kan ett anspråk inte göras på grund av begränsningarna hos posttjänsterna, och paketet returneras till avsändaren utan alternativa valmöjligheter.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna begränsade garanti.

Vi har gjort och kommer fortsätta göra ändringar i vår policy över tid. Se till att du läser detta dokument noggrant, och kontrollera policyn regelbundet för eventuella uppdateringar. COROS förbehåller sig rätten att ändra denna policy utan förgående meddelande. Senaste uppdatering 11 maj 2021